Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing wanneer je producten koopt op de website en producten worden bezorgd. Lees deze voorwaarden zorgvuldig door voordat u een bestelling plaatst. Deze algemene voorwaarden vormen samen met de specificatie en de orderbevestiging het contract tussen jou en Elemental.

Een kopie van deze voorwaarden is beschikbaar op onze website. Voor verdere vragen over deze voorwaarden, de producten of je bestelling kan je steeds contact opnemen met Elemental via info@elemental-jewels.be 1.

Productinformatie:

Elemental stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat alle informatie over de producten zo nauwkeurig mogelijk is. Het is echter mogelijk dat er fouten in de omschrijving en/of prijsstelling van de producten staan. Geen enkel materiaal op de website mag worden opgevat als een verklaring of voorstelling met betrekking tot producten.

Elemental stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat alle eigenschappen van de producten zo nauwkeurig mogelijk zijn. De werkelijke kleur die u ziet, kan sterk afhangen van uw monitorinstellingen en computersysteem.

Omdat alle producten handgemaakt zijn, kan Elemental niet garanderen dat het geleverde product volledig overeenkomt met het product weergegeven op de website. Elemental behoudt zich het recht voor om de informatie over producten (inclusief informatie over prijzen, beschrijving en beschikbaarheid) op de website te wijzigen.

Wijzigingen in prijs, beschikbaarheid of beschrijving van producten hebben echter geen invloed op reeds geplaatste en geaccepteerde bestellingen. Het voorgaande doet geen afbreuk aan uw wettelijke rechten met betrekking tot verkeerd beschreven producten.

2. Plaats een bestelling

Door een bestelling op de website te plaatsen, bevestigt u dat u wettelijk in staat bent om bindende contracten aan te gaan en dat de informatie die u verstrekt wanneer u een bestelling plaatst waar, nauwkeurig, actueel en volledig is. Door een bestelling te plaatsen, doet u ons een aanbod om de door u geselecteerde producten te kopen.

Bestellingen zijn onderhevig aan beschikbaarheid en acceptatie door Elemental. Elemental kan op elk moment naar eigen goeddunken weigeren uw bestelling te accepteren, inclusief maar niet beperkt tot de gevallen waarin: U heeft onjuiste informatie verstrekt;

De Website bevat een fout met betrekking tot de producten die u hebt besteld (bijvoorbeeld een fout met betrekking tot de prijs of beschrijving van de producten; De door u bestelde Producten zijn niet langer beschikbaar op de website.

Elemental vermoedt dat je jonger bent dan 18 jaar; Elemental is niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor het terugtrekken van producten van de website, het verwijderen of bewerken van materiaal of inhoud van de Website, het weigeren om een ​​orderverwerking te accepteren of het opschorten van een transactie nadat deze is afgewikkeld.

Als Elemental uw bestelling niet kan accepteren of verwerken, stuurt Elemental u zo snel mogelijk een e-mail. Als Elemental uw bestelling niet kan accepteren of verwerken omdat de producten niet langer beschikbaar zijn, of vanwege een fout in de prijs en/of andere informatie over de producten waarvoor de bestelling is geplaatst, zal Elemental u per e-mail op de hoogte stellen . In dat geval annuleert Elemental een bestelling voor die producten en wordt het bedrag dat u voor die producten hebt betaald, terugbetaald. Nadat u een bestelling heeft geplaatst, ontvangt u een automatische e-mail ter bevestiging van de ontvangst van uw bestelling. Deze e-mail bevat de relevante details van uw bestelling. Deze e-mail houdt nog geen aanvaarding van de bestelling in. De bestelling wordt geaccepteerd en het contract komt pas tot stand wanneer Elemental de producten verzendt. Op dat moment ontvang je een orderbevestiging waarin staat dat de bestelde producten zijn verzonden. Bestellingen kunnen op elk moment door u worden geannuleerd voordat ze door Elemental worden verwerkt. Als u uw bestelling wilt annuleren, neem dan contact met ons op via e-mail - info@elemental-jewels.be, onder vermelding van het bestelnummer. In geval van annulering zullen de kosten van de producten die zijn inbegrepen in de geannuleerde bestelling worden vergoed door Elemental. Elemental accepteert geen andere annuleringen dan hierboven vermeld. Zodra uw bestelling is geaccepteerd, kunt u uw herroepingsrecht alleen uitoefenen volgens de procedure onder artikel 9 van deze algemene voorwaarden.

3. Producten niet beschikbaar

Elemental levert redelijke inspanningen om ervoor te zorgen dat de informatie over producten die op de website worden weergegeven, altijd correct is. Wanneer u echter een bestelling plaatst, kan het zijn dat bepaalde producten niet op voorraad zijn. Als Elemental niet in staat is om u de bestelde producten binnen 14 dagen na de datum van uw bestelling te leveren, zal Elemental de bestelling geheel of gedeeltelijk annuleren en de betaling voor de producten in de geannuleerde bestelling terugbetalen. Uw wettelijke rechten met betrekking tot de levering van defecte producten blijven onaangetast.

4. Prijsstelling

De prijzen van de producten worden aangegeven op de website en worden bevestigd in de geautomatiseerde e-mail die u ontvangt zodra u uw bestelling heeft geplaatst. Alle prijzen zijn in Euro en zonder BTW. Elemental is een kleine onderneming en de regel van vrijstelling op de BTW regeling is nog steeds van toepassing. Er kunnen bezorgkosten van toepassing zijn op de bestelling, zoals aangegeven op de website op het moment dat u uw bestelling plaatst. De bezorgkosten zijn afhankelijk van de bestelling, de plaats van levering en de door u gewenste verzendmethode.

5. Niet-beschikbare producten

Elemental levert redelijke inspanningen om ervoor te zorgen dat de informatie over Producten die op de Website wordt weergegeven, altijd correct is. Wanneer u een bestelling plaatst, is het echter mogelijk dat bepaalde producten niet op voorraad zijn. Als Elemental niet in staat is om u de bestelde producten binnen 14 dagen na de datum van uw bestelling te leveren, zal Elemental de bestelling geheel of gedeeltelijk annuleren en u de betaling voor de producten in de geannuleerde bestelling terugbetalen. Uw wettelijke rechten met betrekking tot de levering van defecte producten blijven onaangetast.

6. Betaling

Als u met een creditcard of pinpas betaalt, moet u uw kaartgegevens opgeven wanneer u uw bestelling plaatst. Uw creditcard of betaalpas wordt gedebiteerd voor de totale waarde van uw bestelling op het moment dat uw bestelling door u wordt geplaatst. Elemental zal uw Bestelling niet accepteren of de Producten aan u leveren totdat uw creditcard- of debetkaartuitgever de betaling van de bestelde Producten heeft geautoriseerd. Indien de uitgever weigert de betaling goed te keuren, is Elemental niet aansprakelijk voor enige vertraging of niet-levering van de Producten.

7. Levering

Levering geschiedt door Bpost, de nationale postdienst van België. De plaats van levering is het afleveradres dat u in de Bestelling heeft opgegeven. Elemental levert redelijke inspanningen om de Producten binnen de op de Website aangegeven levertijd te leveren, maar Elemental kan deze levertijd niet garanderen. Elemental is niet aansprakelijk voor enig verlies of enige schade die u lijdt door vertragingen in de levering. Het eigendom van en het risico van verlies van de Producten gaan bij levering op u over. Elemental stuurt de Producten naar u op het afleveradres dat op uw Orderbevestiging staat vermeld. Documenten worden echter alleen per e-mail verzonden naar het e-mailadres dat u heeft opgegeven bij het plaatsen van de bestelling.

8. Intrekking

Als u de bestelde producten heeft ontvangen en niet tevreden bent met een van de producten, of als u van gedachten bent veranderd over de aankoop ervan na ontvangst van de orderbevestiging, kunt u uw herroepingsrecht uitoefenen zonder boete en zonder opgaaf van reden en binnen 14 ( veertien) kalenderdagen na levering van de producten, op voorwaarde dat u de producten naar Elemental retourneert volgens de procedure die is aangegeven in het hoofdstuk 'Retouneren en Ruilen'. Houd er rekening mee dat zolang de producten in uw bezit blijven, u verplicht bent om ervoor te zorgen dat de producten veilig worden bewaard, veilig en in goede staat. Uw betaling wordt zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk dertig dagen na ontvangst door Elemental van de geretourneerde Producten, terugbetaald.

9. Garantie

Elemental geeft 12 maanden garantie op de Producten. Als een product defect is, kunt u uw recht op garantie uitoefenen door ons per e-mail op de hoogte te stellen en het defecte product naar Elemental te retourneren volgens de procedure die is aangegeven in hoofdstuk 'Retouneren en Ruilen'. Als Elemental vaststelt dat het product inderdaad defect is, wordt het defecte product gerepareerd of vervangen.

10. Retourneren en ruilen

Alleen ongedragen producten kunnen worden geretourneerd of geruild met uitzondering van defecte garantieproducten. De verzendkosten die naar Elemental worden gestuurd, zijn voor rekening van de klant. De verzendkosten van Elemental naar de klant worden betaald door Elemental. Stuur een e-mail naar om producten te retourneren info@elemental-jewels.be met het bestelnummer en retourneer de bestelde producten naar ons retouradres. Vermeld uw gegevens in een korte brief bij de retourzending en voeg de zwarte kartonnen doos toe. Binnen 10 dagen na ontvangst wordt het bedrag van de betaalde Producten teruggestort. Om Producten te ruilen, stuurt u een e-mail naar info@elemental-jewels.be onder vermelding van het bestelnummer en de bestelde producten terug te sturen naar ons adres. Vermeld uw gegevens in een korte brief die bij het geruilde product is gevoegd en voeg de zwarte kartonnen doos toe. Dezelfde procedure is van toepassing op de garantieproducten.

11. Aansprakelijkheid

De producten zijn uitsluitend gemaakt om als armband om de pols te dragen en alleen voor modedoeleinden. De producten zijn niet gemaakt voor welk ander gebruik dan ook. De Producten bevatten kleine stukjes en beetjes die verstikkingsgevaar kunnen opleveren en zijn daarom niet geschikt voor kinderen onder de vier (4) jaar. Elemental is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van (oneigenlijk) gebruik van de Producten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot schade door lichamelijk letsel. Elemental is, behoudens opzet of grove schuld, op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige schade als gevolg van onjuistheid en / of onvolledigheid en / of onrechtmatigheid van de inhoud van de Website, het (onjuiste) gebruik van de Website en het ter beschikking stellen van onnauwkeurige gegevens. Schade die naar uw mening het gevolg is van opzet of grove schuld van Elemental, dient zo spoedig mogelijk na het ontstaan van de schade schriftelijk aan Elemental te worden gemeld. Schade die niet zo snel mogelijk aan Elemental wordt gemeld, kan niet worden vergoed, tenzij u overtuigend kunt aanvoeren dat u de schade redelijkerwijs niet eerder heeft kunnen melden. Indien ondanks het in dit lid bepaalde op enig moment aansprakelijkheid van Elemental ontstaat, is deze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de door Elemental in rekening gebrachte factuur. Iedere aanspraak op schadevergoeding vervalt één jaar na de gebeurtenis die de schade heeft veroorzaakt. Niets in deze algemene voorwaarden heeft invloed op uw wettelijke rechten als consument en uw garantierechten.

12. Klachten

Als u een klacht of andere opmerking heeft, neem dan zo spoedig mogelijk contact op met Elemental via e-mail naar info@elemental-jewels.be. Elemental zal eventuele klachten van klanten zo snel mogelijk en binnen maximaal 3 werkdagen beantwoorden.

13. Intellectuele eigendomsrechten

Het Elemental-handelsmerk en alle handelsmerken, of ze nu figuratief zijn of niet, en alle andere merken, illustraties, afbeeldingen en logo's die op zijn producten, accessoires of verpakkingen verschijnen, al dan niet geregistreerd, zijn en blijven het exclusieve eigendom van Elemental. en zijn aangesloten bedrijven. Het is ten strengste verboden handelsmerken waarnaar wordt verwezen, afbeeldingen, afbeeldingen en logo's, volledig, gedeeltelijk of gewijzigd, te reproduceren zonder de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Elemental, op welke manier dan ook. Overtreding van dit verbod kan worden vervolgd.

14. Omstandigheden buiten de macht van Elemental

Elemental levert redelijke inspanningen om zijn verplichtingen onder deze Algemene voorwaarden na te komen. Elemental kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor vertragingen of het niet uitvoeren als een dergelijke vertraging of storing wordt veroorzaakt door omstandigheden buiten haar redelijke controle, inclusief, maar niet beperkt tot, natuurrampen, explosies, overstromingen, brand of ongevallen, oorlog of burgerlijke onlusten, staking , vakbondsactie of werkonderbreking, enige vorm van overheidsingrijpen, een handeling of nalatigheid van een derde partij, het in gebreke blijven van zijn leverancier(s), het nalaten van u om ons een correct afleveradres op te geven of ons op de hoogte te stellen van een adreswijziging, of een nalaten door u om de betaling te beïnvloeden. Elemental zal u zo snel mogelijk na het plaatsvinden van een dergelijke onvoorziene gebeurtenis op de hoogte stellen en zal haar verplichtingen zo snel als redelijkerwijs mogelijk nakomen.

15. Wederverkoop van producten

De producten worden alleen gedistribueerd via de website. U mag uzelf niet verkeerd voorstellen als geautoriseerde wederverkoper of gekwalificeerd om de producten door te verkopen. Elemental behoudt zich het recht voor om de aanvaarding van uw Bestelling te weigeren als zij vermoedt dat u van plan bent haar Producten door te verkopen.

16. Slotbepalingen

Deze Algemene Voorwaarden zijn onderworpen aan de wetten van België met uitsluiting van het VN-Verdrag inzake de internationale verkoop van producten. In het geval dat een van de partijen een bepaling van deze Algemene voorwaarden niet afdwingt, betekent dit geen verklaring van afstand van een dergelijke voorwaarde en heeft dit op geen enkele manier invloed op het recht om deze voorwaarde later af te dwingen.